ผู้บริหาร

นายสุระคติ ทองคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
ศิลป
สุขศึกษา พลศึกษา
การงานอาชีพ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/08/2015
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 272520
Page Views 333870
พรรณางานฝ่ายบริหารทั่วไป
พรรณางานหัวหน้าฝ่าย
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด /เอดส์ และการกระทำที่ผิดกฎหมาย
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานสำนักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนละทายวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบล   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต ๑ อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลละทาย  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ   ตั้งอยู่กิโลเมตรที่    ถนนสายอำเภอกันทรารมย์-ยางชุมน้อย   ก่อตั้งขึ้นในเนื้อที่   ๓๘  ไร่  ๒๓  ตารางวา  ซึ่งเดิมเป็นที่รกร้างว่างเปล่าในเขตพื้นที่ตำบลละทาย โดยได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในเขต ๗ ตำบล  ได้แก่  ตำบลละทาย  ตำบลเมืองน้อย  ตำบลทาม   ตำบลอีปาด  ตำบลบัวน้อย  ตำบลหนองแก้ว  และตำบลหนองแวงได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์และแรงงานสร้างอาคารเรียนชั่วคราวและกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนให้ชื่อว่า  “ โรงเรียนละทายวิทยา ” 

โรงเรียนละทายวิทยาเปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่  ๑ มิถุนายน  ๒๕๑๙  มีนักเรียนเฉพาะ ม.   จำนวน ๖๑ คน  มีครูอาจารย์    คน เปิดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ในระยะแรกตั้งนั้น นายเพ็ง แสนโสม ทำหน้าที่ครูใหญ่ ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้                  นายวิชัย  ศิริบูรณ์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และได้รับการปรับปรุง   ตำแหน่งผู้บริหารเป็นอาจารย์ใหญ่  และผู้อำนวยการ ตามลำดับ

ปี  ๒๕๒๔ โรงเรียนละทายวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร      สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กเขตการศึกษา ๑๑  ได้ทำการประเมินผลการ  ปฏิบัติงานของโรงเรียน  ปรากฎว่าผ่านเกณฑ์เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปี  ๒๕๒๕  กรมสามัญศึกษา  ได้คัดเลือกโรงเรียนละทายวิทยาเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท  (มพช.) และโครงการนี้ได้พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนโดยจัดอบรม  ครูอาจารย์     และคัดเลือกผู้บริหาร ไปดูงานต่างประเทศ

ปี  ๒๕๒๗  มีอาคารทั้งหมด ๔ หลัง มีโรงฝึกงานวิชาชีพเกษตรกรรม  คหกรรม    อุตสาหกรรม    ห้องสมุด ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์  เครื่องมือฝึกงานแต่ละแขนงวิชา หนังสือค้นคว้าที่ทันสมัย  มีสนามกีฬาประกอบด้วยสนามฟุตบอล ๑ สนามสนามบาสเกตบอล1 สนาม มีหอประชุม มีน้ำประปา             มีถนนภายในโรงเรียน

ปี  ๒๕๒๘ ได้รับอนุมัติให้เปิดหน่วยเรียนเคลื่อนที่ขึ้นที่โรงเรียนบ้านขามตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนละทายวิทยาได้รับเกียรติจากคณะกรรมการวันเด็ก แห่งชาติ  เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนประพฤติดีและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด  ประจำปี  ๒๕๒๘ ได้รับเกียรติบัตรจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ปี  ๒๕๓๒   โรงเรียนละทายวิทยา  ได้รับอนุมัติให้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และได้รับอนุมัติให้เปิดศูนย์การเรียนขึ้นที่โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีตำบลหนองแวง  อำเภอกันทรารมย์  ส่วนโรงเรียนสาขาบ้านขาม  ตำบลบัวน้อย  อำเภอกันทรารมย์  ได้รับอนุมัติให้ตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตำบลขึ้น  มีชื่อว่าโรงเรียนบัวน้อยวิทยา

ปี  ๒๕๓๓  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนละทายวิทยาเปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและกรมวิชาการคัดเลือก   โรงเรียนละทายวิทยาเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาการ ใช้หลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๒๑ ฉบับปรับปรุง  ๒๕๓๓  และได้รับงบประมาณจาก  .. จังหวัดศรีสะเกษ    คือ ส.นางกรองกาญจน์  วีสมหมาย  เพื่อต่อเติมใต้ถุนอาคาร แบบ  ๒๑๖ เพื่อเป็นสำนักงาน และห้องพักครู  เป็นจำนวนเงิน  ๖๗,๓๖๐  บาท

ปี  ๒๕๓๕  นายพิเชษฐ์  ผาคำ  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๕

ปี  ๒๕๓๖ โรงเรียนละทายวิทยาได้เปิดสาขาแห่งใหม่ขึ้นที่บ้านอีปาด ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษและกรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้สาขาโรงเรียนหนองแวงตั้งเป็นโรงเรียนแวงแก้ววิทยา  ตั้งอยู่ที่  ตำบลหนองแก้ว  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ    

ปี  ๒๕๓๗ ในวันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๗  นายชัชวาล สิทธิศร  ผู้อำนวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา

ปี  ๒๕๔๐  โรงเรียนละทายวิทยาสาขาตำบลอีปาดได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา               ชื่อโรงเรียนประสานมิตรวิทยา  มีนายสำนวน  เพ็งชัย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา                ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนและได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๔๒๔ ล.(พิเศษ) จำนวน ๑  หลัง และได้จัดตั้ง  สมาคมผู้ปกครองและครูขึ้นปีในการศึกษา  ๒๕๔๐

ปี ๒๕๔๑  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายสุเทพ  ณรงค์แสง   ผู้อำนวยการโรงเรียน ผักแพววิทยา      อำเภอกันทรารมย์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  และในวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๔๑ นายสุเทพ 

ณรงค์แสง เสียชีวิต วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๒ นายพิชัย พิทยาธรพิทักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา  ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๒  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายบัวสอน  พิมพ์พิพัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียน   โนนเพ็กวิทยาคม   อำเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา   ๕  ธันวาคม ๒๕๔๒   สมาคมผู้ปกครองครูละทายวิทยา  สร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติมหาราช  เพื่อถวายเป็นราชสักการะ ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   มีพระชนม์มายุครบ  ๖ รอบ ( ๗๒ พรรษา )  มอบให้โรงเรียนเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม มีครู  ๓๑ คน  ครูอัตราจ้าง  ๓ คน  นักการ    คน   ลูกจ้างชั่วคราว  ๑ คน นักเรียน   ๘๐๘ คน  มีห้องเรียน  ๒๓ ห้องเรียน

 

ปี  ๒๕๔๓  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องในเรื่องการประกันคุณภาพทางการศึกษาเพื่อเข้าสู่

เกณฑ์มาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา  .. ๒๕๔๒  นอกจากนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาด ๕ x ๑๒๐ จำนวน ๑ สาย และได้จัดสร้างถนนคอนกรีตขนาด ๘ x ๑๐๐ เมตรด้วยเงินบริจาค  และเงินนอกงบประมาณ   จำนวน  ๑ สาย   ได้ปรับปรุงโรงอาหารให้เป็นสัดส่วน   และถูกสุขลักษณะ มีครู  ๓๑  คน  ลูกจ้างชั่วคราว ๑  คน  ครูอัตราจ้าง    คน  และนักเรียน  ๘๐๖  คน  มีห้องเรียน  ๒๓  ห้อง

          ปี   ๒๕๔๔  การก่อสร้างอาคารแบบ ๔๒๔ ล.พิเศษ ซึ่งก่อสร้างตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๐ และเสร็จสิ้นในปีการศึกษา ๒๕๔๔ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาและสหวิทยาเขตกันทรารมย์ให้เป็นศูนย์ศิลปศึกษาและได้ครูแกนนำ    คน  คือ  นายพิสิษฐ์  พรสี่  อาจารย์ ๒  ระดับ ๖ นอกจากนี้โรงเรียนละทายวิทยาได้ปรับปรุงห้องสำนักงานใหม่โดยปรับปรุงจากอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล จำนวน ๗  ห้อง และก่อสร้างโรงจอดรถ จำนวน ๑  หลัง มีครู  ๓๑  คน ลูกจ้างชั่วคราว ๑  คน  ครูอัตราจ้าง ๓  คน  และนักเรียน  ๗๐๙  คน  มีห้องเรียน  ๑๘  ห้องเรียน

          ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๖  ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา นายปริญญา  ผาคำ ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา

          ปี  ๒๕๔๖ โรงเรียนละทายวิทยาเริ่มใช้ระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน  ติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายใน และได้ปรับปรุงสภาพอาคารสถานที่ และบรรยากาศในโรงเรียน อาทิ  ศาลาพักผ่อน ปรับปรุงห้องประชุม  ปรับปรุงห้องสมุด และห้องสำนักงานใหม่  มีครู  ๒๙  คน  ลูกจ้างประจำ    คน  ลูกจ้างชั่วคราว ๒  คน   ครูอัตราจ้าง  ๖ คน  และมีนักเรียน  ๗๑๐  คน   มีห้องเรียน  ๑๙  ห้องเรียน

          ปี  ๒๕๔๗  นายเอกพงษ์  ธนะศรี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯ

          ปี ๒๕๔๘ โรงเรียนละทายวิทยาได้รับรางวัลเกียรติบัตรครูเกียรติยศ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑  จำนวน  ๑๙  คน  โดยได้ผู้บริหารเกียรติยศยอดเยี่ยม  จำนวน  ๓  คน  ครูเกียรติยศยอดเยี่ยมและดีเด่น  จำนวน  ๑๖  คน

          ปี ๒๕๔๙ นายพิสิษฐ์  พรสี่  ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นครูดีในดวงใจระดับประเทศ รับรางวัลจากฯพณฯ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนายจาตุรนต์  ฉายแสง

๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๔๙   นายสำนวน  เพ็งชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา โดยพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน และปรับปรุงสภาพอาคารสถานที่ จัดบรรยากาศในโรงเรียนให้ร่มรื่น สะอาด สวยงาม มุ่งความเป็นเอกภาพในการทำงาน ความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือกันภายใต้ปรัชญาว่ารักเพื่อนครูเหมือนญาติสนิท รักลูกศิษย์เหมือนลูกหลานและยึดหลักการบริหาร ๕ ป ประหยัด ประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ประสาน และเป็นธรรม

ปี  ๒๕๕๐  โรงเรียนละทายวิทยา ได้มีการพัฒนาปรับปรุงโดยพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน และปรับปรุงสภาพอาคารสถานที่ จัดบรรยากาศในโรงเรียนให้ร่มรื่น สะอาด สวยงาม มุ่งความเป็นเอกภาพในยึดหลักการบริหาร ๕ ป ประหยัด ประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ประสาน และเป็นธรรม มีครู ๓๐ คน พนักงานราชการ ๑ คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๒ คน และมีนักเรียน ๖๙๑ คน   ๑๙  ห้องเรียน 

          ปี  ๒๕๕๑ โรงเรียนละทายวิทยาได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่ให้เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลางที่ได้รับรางวัลส่งเสริมการอ่าน รางวัลที่ ๑ และผู้บริหารนายสำนวน เพ็งชัย ได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน อันดับที่ ๑ มีจำนวนนักเรียน ๖๗๖  คน  ม.ต้น ๔๐๐ คน  ม.ปลาย ๓๖๗  คน ๒๑ ห้องเรียน  โรงเรียนละทายวิทยา ได้มีการพัฒนาปรับปรุงโดยพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน และปรับปรุงสภาพอาคารสถานที่  สร้างโรงจอดรถนักเรียน ครู จัดสร้างถังน้ำดื่ม จัดบรรยากาศในโรงเรียนให้ร่มรื่น สะอาด สวยงาม มุ่งความเป็นเอกภาพในการทำงาน และยึดหลักการบริหาร ๕ ป ประหยัด ประสิทธิภาพ  โปร่งใส ประสานและเป็นธรรม มีครู ๓๐ คนพนักงานราชการ ๑ คน ครูอัตราจ้าง ๒ คนลูกจ้างชั่วคราว ๒ คน

ปี ๒๕๕๒  โรงเรียนละทายวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝันประจำตำบล  ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างมากมาย  ปรับปรุงห้องเรียน แหล่งเรียนรู้  และได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งศูนย์วัฒนธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษ  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ( ทัศนศิลป์ ) ช่วงชั้นที่ ๓-๔ ในระดับจังหวัด  มีข้าราชการครูจำนวน  ๓๓  คน  พนักงานราชการ จำนวน ๑  คน  ลูกจ้างชั่วคราว ( ครู )  ๑ คน  และลูกจ้างชั่วคราว  ๓ คน

ปี  ๒๕๕๓ โรงเรียนละทายวิทยา ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างมากมาย  ปรับปรุงห้องเรียน แหล่งเรียนรู้  มีข้าราชการครูจำนวน  ๓๓  คน  พนักงานราชการ จำนวน ๑ คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ๑ คน  และลูกจ้างชั่วคราว  ๓ คน วิทยากรท้องถิ่น ๑  คน

          ปี ๒๕๕๔  นายบุญชวน วงศ์ชา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา มีข้าราชการครูจำนวน ๓๑ คน  พนักงานราชการจำนวน ๑ คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คนและลูกจ้างชั่วคราว ๔  คน  ลูกจ้างชั่วคราวสายการสอน ๔ คน

         ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนละทายวิทยาได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๕๔

         ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนละทายวิทยา ได้รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ ๓  (ปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

         ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนละทายวิทยาได้รับการประกาศรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๓

         ปี ๒๕๕๖ นายสุระคติ ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา มีข้าราชการครูจำนวน ๓๔ คน  พนักงานราชการจำนวน ๑ คน  ลูกจ้างชั่วคราวสายการสอน ๔ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คนและลูกจ้างชั่วคราว ๒ คน 

ปัจจุบันโรงเรียนละทายวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๔๐ คน นักเรียน  จำนวน  คน จำนวนห้องเรียน ๑๘ ห้องเรียน