ผู้บริหาร

นายสุระคติ ทองคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
ศิลป
สุขศึกษา พลศึกษา
การงานอาชีพ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/08/2015
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 272534
Page Views 333884
พรรณางานฝ่ายบริหารทั่วไป
พรรณางานหัวหน้าฝ่าย
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด /เอดส์ และการกระทำที่ผิดกฎหมาย
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานสำนักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ  (MISSION)

              1.  พัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

           2.  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้  และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

           3. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการเรียนรู้

           4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้หลาหลายและทันสมัย

           5. บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ชุมชนเกิดความตระหนัก  และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ของโรงเรียน

           6.  นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิต

 

เป้าประสงค์  (GOALS)

           นักเรียนโรงเรียนละทายวิทยาเป็นคนดี  มีความรู้ดี  และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข