ผู้บริหาร

นายสุระคติ ทองคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
ศิลป
สุขศึกษา พลศึกษา
การงานอาชีพ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/08/2015
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 272551
Page Views 333901
พรรณางานฝ่ายบริหารทั่วไป
พรรณางานหัวหน้าฝ่าย
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด /เอดส์ และการกระทำที่ผิดกฎหมาย
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานสำนักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
กลยุทธ์โรงเรียนละทายวิทยา
กลยุทธ์โรงเรียนละทายวิทยา

กลยุทธ์โรงเรียนละทายวิทยา

1ด้านนักเรียน

           พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานช่วงชั้น    รู้จัดแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ

2.  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

           ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  แสวงหาความรู้ และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยการวิจัยพัฒนา

3.  ด้านโรงเรียน

           พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

4.  ด้านชุมชน

           เร่งระดมทรัพยากรจากองค์กรภาคเอกชน  ชุมชน และองค์กรภาครัฐ  รวมทั้งการจัดสรร และการบริหารทรัพยากร เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการและ ความโปร่งใสตรวจสอบได้