ผู้บริหาร

นายสุระคติ ทองคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
ศิลป
สุขศึกษา พลศึกษา
การงานอาชีพ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/08/2015
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 272522
Page Views 333872
พรรณางานฝ่ายบริหารทั่วไป
พรรณางานหัวหน้าฝ่าย
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด /เอดส์ และการกระทำที่ผิดกฎหมาย
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานสำนักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

. เขตพื้นที่บริการโรงเรียนละทายวิทยา มี ๑๓ โรงเรียน ได้แก่ บ้านละทาย  บ้านยาง  บ้านกอก  บ้านผึ้งมธุรี  บ้านทาม  บ้านเจี่ย  บ้านหมัด  บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน  บ้านเมืองน้อยหนองมุข  บ้านหนองเทา  บ้านเขวา  บ้านเหม้าหนองเรือ  และบ้านเปือย

. จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๕๗๗ คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน รายละเอียด ตามตารางที่ ๑

 

ตารางที่ ๑ จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

ม.๑

๕๓

๕๖

๑๐๙

: ๓๖

ม.๒

๖๕

๔๒

๑๐๘

: ๓๖

ม.๓

๔๘

๔๗

๙๕

: ๓๒

รวม ม.ต้น

๑๖๖

๑๔๕

๓๑๒

 

ม.๔

๒๔

๕๔

๗๘

: ๒๖

ม.๕

๓๙

๖๕

๑๐๔

: ๓๕

ม.๖

๓๘

๔๕

๘๓

: ๒๘

รวม ม.ปลาย

๑๐๑

๑๖๔

๒๖๕

 

รวมทั้งหมด

๑๘

๒๖๗

๓๐๙

๕๗๗

 

 

ที่มา : งานทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)