ผู้บริหาร

นายสุระคติ ทองคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
ศิลป
สุขศึกษา พลศึกษา
การงานอาชีพ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/08/2015
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 272560
Page Views 333910
พรรณางานฝ่ายบริหารทั่วไป
พรรณางานหัวหน้าฝ่าย
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด /เอดส์ และการกระทำที่ผิดกฎหมาย
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานสำนักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
งานแผนงานและประกันคุณภาพ
การวางแผนพัฒนาโรงเรียน

1. การกำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน

  1 – มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียน                                                        

2 – นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้วยังมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย

      ของโรงเรียน                                                                                                          

3 – นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้วยังเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนด          

                              วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน                                            

4 -  นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน

      มาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 - 5 ปี                                                  

5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังมีการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

                              สถานศึกษาและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 


2. แผนปฏิบัติการของโรงเรียน

1 - มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและมีแผนปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว แผนปฏิบัติการยังตอบสนองทิศทางการ 

                             พัฒนาโรงเรียนที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1

3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังมีการกำหนดสัดส่วนการใช้เงินใน

                              แผนปฏิบัติการอย่างถูกต้องและเหมาะสม

4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน

5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังมีการกำกับ ติดตามและประเมินผล

การจัดองค์กร
3. การจัดทำแผนภูมิการบริหารโรงเรียน
1 - มีการจัดองค์การหรือจัดทำแผนภูมิการบริหารโรงเรียน 
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังมีหน่วยงานตามแผนภูมิที่โรงเรียนกำหนด 
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังมีการกำหนดขอบข่ายของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
          สภาพปัจจุบันของโรงเรียน
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้วยังมีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนภูมิที่โรงเรียนกำหนด 
4. การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงาน 
1 - มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้วยังมีการกำหนดงานในหน้าที่ครบทุกงาน   
                             ตามแผนภูมิที่โรงเรียนกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังมีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้วยังมีการชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้วยังมีการตรวจสอบและติดตามผลการ
                             ปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. การดำเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 – มีการดำเนินงานสารสนเทศและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
2 – นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้วยังมีการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็น                     
                          ปัจจุบัน 
3 – นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังมีการจัดระบบสารสนเทศและให้บริการข้อมูล 
                          สารสนเทศ 
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน  3 แล้วยังมีการนำสารสนเทศไปใช้  
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังมีการเผยแพร่สารสนเทศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
                              สาธารณชนทราบ
6. การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
1 - มีการดำเนินงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในโรงเรียน 
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้วยังมีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ดำเนินงานด้านสารสนเทศ 
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้วยังนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน 
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศภายในโรงเรียน 
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้วยังมีการจัดและพัฒนาระบบเครือข่ายงานสารสนเทศ
                             ของโรงเรียน

การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
7. การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
1 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบและมีแผนการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้วยังได้จัดทำมาตรฐานคุณภาพระดับโรงเรียนและ
                              สอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด 
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้วยังมีการดำเนินการพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่กำหนด 
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการประเมินคุณภาพภายใน และจัดทำรายงานการ
                             พัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนประจำปีเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังมีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ในการ
                             วางแผนและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
การคำนวณต้นทุนผลผลิต
8. การคำนวณต้นทุนผลผลิต
1 - มีการคำนวณต้นทุนผลผลิต 
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการคำนวณต้นทุนผลผลิต 
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของต้นทุนผลผลิต  
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ปรับปรุงพัฒนา คุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
การควบคุมภายใน
9. การควบคุมภายใน     
1 - มีการจัดระบบควบคุมภายใน
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร 
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้วยังมีการดำเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์  มาตรการและวิธีการที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการการศึกษา
 ขั้นพื้นฐานกำหนดอย่างเป็นระบบ                                                                                                   
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังมีรายงานผลการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ  และมติคณะรัฐมนตรีกำหนดและยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การประเมินผลการดำเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ
10. การประเมินผลการดำเนินงาน งานแผนงานและประกันคุณภาพ
1- มีการประเมินผลการดำเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1แล้วยังมีการประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้วยังมีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ 
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงานแผนงาน และประกันคุณภาพ  
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้วยังมีการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการการดำเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ