ผู้บริหาร

นายสุระคติ ทองคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
ศิลป
สุขศึกษา พลศึกษา
การงานอาชีพ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/08/2015
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 272521
Page Views 333871
พรรณางานฝ่ายบริหารทั่วไป
พรรณางานหัวหน้าฝ่าย
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด /เอดส์ และการกระทำที่ผิดกฎหมาย
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานสำนักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
งานวิชาการ
การวางแผนงานวิชาการ
11. การรวบรวมข้อมูลและจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ
1 – มีการรวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการให้เป็น
          ระบบสะดวกในการนำไปใช้และเป็นปัจจุบัน
2 – นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังมีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลระเบียบและแนว
                              ปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ
3 – นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังมีการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติขึ้นใช้ในโรงเรียน
4 – นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้วยังมีการจัดทำเป็นเอกสารคู่มือครูหรือคู่มือนักเรียน
5 – นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
12. การทำแผนงานวิชาการ 
1 – มีการจัดทำและมีแผนงานวิชาการเป็นลายลักษณ์อักษร 
2 – นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังมีคณะกรรมการวิชาการรับผิดชอบปฏิบัติตามแผน 
3 – นอกจากระดับมาตรฐาน  2  แล้วยังมีการดำเนินการตามแผน 
4 – นอกจากระดับมาตรฐาน  3  แล้ว ยังมีการติดตามประเมินผล   
5 – นอกจากระดับมาตรฐาน  4  แล้วยังมีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางาน
  วิชาการ

การบริหารงานวิชาการ

13. การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 1 – มีการกำหนดขอบข่ายงานวิชาการ 2 – นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังมีการทำแผนภูมิการบริหารงานวิชาการ 3 – นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังมีการจัดทำพรรณนางานวิชาการ 4 – นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 5 – นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 

14. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1 - มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานและมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้วยังมีการดำเนินการจัดทำหลักสูตรตามองค์ประกอบของ หลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังมีการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และนำไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอน 4 - นอกจากระดับมาตรฐาน3 แล้วยังมีการนิเทศภายในการกำกับและการติดตาม ประเมินผลหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้วยังมีการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

15. การจัดกลุ่มการเรียน 1 - มีการจัดกลุ่มการเรียน 2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้วยังจัดกลุ่มการเรียนตาม
โครงสร้างของหลักสูตร 3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังจัดกลุ่มการเรียนโดยคำนึงถึงความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ บุคลากรและวัสดุครุภัณฑ์ 4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้วยังจัดกลุ่มการเรียนให้นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนตาม ความต้องการความถนัด และความสนใจ เพื่อการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ 5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้วยังมีการประเมินและปรับปรุงการจัดกลุ่มการเรียน 

16. การจัดตารางสอน 1 - มีการตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน 2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังมีตารางสอนรวม 3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังมีตารางสอนรายบุคคลและตารางการใช้ห้องเรียน 4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการติดตามการจัดการเรียนรู้ตามตารางสอน 5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังมีการนำผลการติดตามมาปรับปรุงและพัฒนาการใช้ ตารางสอน 

17. การจัดครูเข้าสอนตามตารางสอน 1 - มีการจัดครูเข้าสอนตามตารางสอน 2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1แล้ว ยังมีแนวปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอนที่แน่นอนและ เหมาะสม 3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังมีการจัดครูเข้าสอนโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ และความถนัดหรือการใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอนอย่าง สม่ำเสมอ 5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังมีการประเมินผลและนำผลกาประเมินไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัดครูเข้าสอน 

18. การจัดครูสอนแทน 1 - มีการจัดครูเข้าสอนแทน 2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้วยังมีแนวปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอนแทน 3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้วยังมีการจัดครูเข้าสอนแทนโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถและความถนัดหรือการใช้สื่ออุปกรณ์จัดการเรียนรู้ 4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอน แทนอย่างสม่ำเสมอ 5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังมีการประเมินผลและนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัดครูเข้าสอนแทน 

19. การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการ 1 - มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการ 2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้วยังมีผู้รับผิดชอบในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ในการดำเนินงานทางวิชาการ 3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้วยังมีระเบียบหรือแนวปฏิบัติในการใช้นวัตกรรมและ เทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการ 4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้วยังมีระบบการใช้และ/หรือเครือข่ายการนำนวัตกรรมและ เทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการ 5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้วยังมีการประเมินผลและพัฒนาการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
20. การจัดทำ การใช้ การปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
1 - มีการให้ความรู้ครูในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน                  
                             เป็นสำคัญและครูมีแผนการจัดการเรียนรู้  
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังมีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
                              ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังมีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุก
                             รายวิชา
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้วยังมีหลักฐานการนำหน่วยการเรียนรู้และการ    
                             จัดการเรียนรู้ไปใช้อย่างสม่ำเสมอและตรวจสอบได้ 
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้วยังมีการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และ
               แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
21. การจัดกระบวนการเรียนรู้
1 - โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
                             สถานศึกษา
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังมีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
                             ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการและคุณลักษณะ
                             อันพึงประสงค์  
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังมีการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้
                             ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้  
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้วยังมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง
                             ชุมชน ท้องถิ่น  มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้วยังมีการประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่าง
                             ต่อเนื่อง
22. การจัดหา จัดทำ ใช้ บำรุงรักษาและส่งเสริมการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้
1 - มีการจัดหา และจัดทำสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้วยังมีการจัดหาและจัดทำสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้                          
                             ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้วยังมีการนำสื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ไปใช้ใน                         
                              การจัดการเรียนรู้
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้วยังมีการบำรุงรักษาและเก็บไว้อย่างเป็นระบบ
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้วยังมีการประเมินผลการพัฒนาการใช้การผลิตสื่อ
                             และอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ
23. การจัดสอนซ่อมเสริม
1 - มีการจัดสอนซ่อมเสริม
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน  1 แล้วยังมีแนวปฏิบัติการสอนซ่อมเสริม
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้วยังมีการดำเนินการสอนตามแนวปฏิบัติการสอนซ่อมเสริม
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้วยังนำผลการสอนซ่อมเสริมมาวิเคราะห์และรายงาน
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้วยังนำผลการวิเคราะห์มาใช้ปรับปรุงในการสอนซ่อมเสริม
24. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 
1 - มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตร
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้วการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยังสอดคล้องกับหลักสูตร
                              สถานศึกษา
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้วยังมีการสำรวจความต้องการความสนใจและความถนัด
                              ของนักเรียน
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้วยังเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเข้ากิจกรรมและมีส่วนร่วม
                              ในกิจกรรมนั้น
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้วยังมีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม
                             นักเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ
25. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
1 - โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างน้อย 6 ประเภท
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว นักเรียนยังเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้วนักเรียนยังมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนปฏิบัติและ  
                              แก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้วยังมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
                              การเรียนรู้และนักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้วยังมีการนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและ
                              พัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
26. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี
1 - ครูได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ ร้อยละ   20 ขึ้นไป
2 - ครูได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ ร้อยละ   40 ขึ้นไป
3 - ครูได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ ร้อยละ   60 ขึ้นไป
4 - ครูได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ ร้อยละ    80 ขึ้นไป
5 - ครูทุกคนได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ  
27. การพัฒนาครูทางด้านวิชาการ       
1 - มีการสำรวจความต้องการของครูและความจำเป็นของโรงเรียน
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังมีการกำหนดแผนหรือโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังดำเนินการตามแผนหรือโครงการที่กำหนดไว้
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้วยังมีการประเมินผลการดำเนินการตามแผนหรือโครงการ       
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาครู
                             อย่างต่อเนื่อง  

28. การจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน
1 - มีการจัดบรรยากาศทางวิชาการอย่างน้อย 5 ประเภท
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว นักเรียนยังมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศทางวิชาการ
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้วยังมีการประเมินผลการจัดบรรยากาศทางวิชาการ
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอย่าง  
                              ต่อเนื่อง
29. การส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
1 - ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังจัดให้ครูนำความรู้ไปดำเนินการวิเคราะห์วิจัย
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังนำผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
                             ของผู้เรียน
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน  3  แล้ว ยังมีการประเมินผลการดำเนินการในการ นำผลการ
                             วิเคราะห์ วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน  4 แล้วยังมีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัยทั้งในโรงเรียนและ
                             นอกโรงเรียน   
30. การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
1 - ส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน  1 แล้ว ยังมีการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
                             เพื่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ครูยังนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ 
                             การเรียนรู้ไปใช้
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการประเมินผลการใช้นวัตกรรม 
                             และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังมีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
                              และพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน
31. การดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน
1 - มีการรวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังได้กำหนดแนวปฏิบัติและจัดทำ  
      ปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่กำหนด
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ผลการปฏิบัติยังถูกต้อง ครบถ้วน
                              ตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังมีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียน
                              การสอน  
 32. การสร้างและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน
1 - มีการสร้างเครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชา
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังมีการสร้างเครื่องมือในการวัดผลที่ 
                             เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังมีการวิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผล
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการวิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องมือ 
                             ในการวัดผลครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน  4 แล้ว ยังจัดให้มีคลังข้อสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
33. การจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและ
                  ประเมินผลการเรียน
1 - มีผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารวัดผลและประเมินผลการเรียน
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้วยังมีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผล 
                             และประเมินผลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้วยังมีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบและสะดวกในการใช้
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสะดวกในการใช้
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับ
                             การวัดผลและประเมินผล   
34. การดำเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน
1 - มีหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียน
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังมีหลักฐานการวัดผลและประเมินผลอย่างถูกต้อง
                              ครบถ้วน
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังมีการรายงานผลการเรียนตามระเบียบวัดผลและ
                             ประเมินผลการเรียน
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3  แล้ว ยังมีการจัดเก็บรักษาหลักฐานการวัดผล
                              และประเมินผลการเรียนอย่างเรียบร้อย และปลอดภัย
5 – นอกจากระดับมาตรฐาน  4 แล้ว ยังมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานอย่างเหมาะสม
35. การดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียน 
1 - มีทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียน
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้วยังมีข้อความครบถ้วน ถูกต้องชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
3 – นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและให้บริการ
4 – นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการจัดเก็บรักษาที่ดีและปลอดภัย
5 – นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานอย่างทั่วถึง
การแนะแนวการศึกษา
36. การแนะแนวการศึกษา       
1 - มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังมีการจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพ
                              ภายในโรงเรียน โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียน
                              การสอน
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน  2  แล้ว ยังมีการดำเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมมือ
                              ของครูทุกคนในโรงเรียน
4 – นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้วยังมีการติดตามและประเมินผลการจัดการ    
                               ระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน 
5 – นอกจากระดับมาตรฐาน  4 แล้วยังมีการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้     
                              และประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษา กับโรงเรียนหรือเครือข่ายการแนะแนว
                ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานภายนอกอื่นๆ

การประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ
37.  การประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ
1 - มีการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้วยังมีการประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภายใน
                              โรงเรียน
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังมีการประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการ
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงานวิชาการ
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังมีการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง
                              พัฒนาการดำเนินงานวิชาการ  
38. การประเมินผลในด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
1 - มีคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกระดับชั้นในภาคเรียนที่ผ่านมาตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
                             รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ  40
2 - มีคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกระดับชั้นในภาคเรียนที่ผ่านมาตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป  
                             รวมทั้งสิ้นร้อยละ  41 - 54
3 - มีคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกระดับชั้นในภาคเรียนที่ผ่านมาตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป  
                             รวมทั้งสิ้น  ร้อยละ  55 - 64
4 - มีคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกระดับชั้นในภาคเรียนที่ผ่านมาตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
                             รวมทั้งสิ้น ร้อยละ  65 - 74
5 - มีคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกระดับชั้นในภาคเรียนที่ผ่านมาตั้งแต่ระดับ 3
               ขึ้นไปรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 75