ผู้บริหาร

นายสุระคติ ทองคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
ศิลป
สุขศึกษา พลศึกษา
การงานอาชีพ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/08/2015
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 272558
Page Views 333908
พรรณางานฝ่ายบริหารทั่วไป
พรรณางานหัวหน้าฝ่าย
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด /เอดส์ และการกระทำที่ผิดกฎหมาย
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานสำนักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
งานกิจการนักเรียน
การวางแผนงานกิจการนักเรียน
39. การรวบรวมข้อมูลและจัดทำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการ
                   นักเรียน
1 -  มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติทางราชการ
                              เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้วยังมีการรวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติทาง
                              ราชการเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน  
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้วยังมีการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติ 
                              เป็นเอกสารคู่มือครูหรือคู่มือนักเรียนขึ้นใช้ในโรงเรียน  
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังมีการปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน     
                             อย่างสม่ำเสมอ
40. การทำแผนงานกิจการนักเรียน
1 -  มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้วยังมีการจัดทำแผนงานกิจการนักเรียนเป็นลายลักษณ์
                              อักษร
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2  แล้ว ยังมีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผน
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3  แล้ว ยังมีการดำเนินการตามแผน
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4  แล้ว ยังมีการติดตามประเมินผล
การบริหารกิจการนักเรียน
41. การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานกิจการนักเรียน       
1 - มีการกำหนดขอบข่ายงานกิจการเรียน
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน  1  แล้ว ยังมีการทำแผนภูมิงานกิจการนักเรียน
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน  2  แล้ว ยังมีการจัดทำพรรณนางานกิจการนักเรียน
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน  3  แล้ว ยังมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
                             ครบทุกงานตามแผนภูมิของโรงเรียน
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน  4  แล้ว ยังมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
42. การประสานงานกิจการนักเรียน
1 - มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังมีการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับเครือข่าย
                             ผู้ปกครอง
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังมีการประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
                              เยาวชน
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการประสานงานอย่างต่อเนื่อง
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังมีการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติ
43. การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน    
1 - วางแผน กำหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียน โดยสนับสนุน
                              ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน  
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1  แล้วยังมีการดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียน  
                              และส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตาม
                              ความถนัดและความสนใจของนักเรียน  
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน  2 แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
                              ประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทำได้ ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการ
                              ดำเนินงาน
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังมีการนำผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม
                              นักเรียนอย่างต่อเนื่อง
การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
44. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย
                     (กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัยได้แก่การตรงต่อเวลา ความสะอาด       
                       การแต่งกาย การเข้าแถว การแสดงความเคารพ การปฏิบัติ ตามระเบียบข้อบังคับและ
                       แนวทางปฏิบัติของโรงเรียน) 

  1 - มีการจัดกิจกรรม
  2 - มีหลักฐานแสดงว่ามีการจัดกิจกรรม
  3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังจัดกิจกรรมเป็นประจำและต่อเนื่อง
  4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังปรากฏผลต่อพฤติกรรมนักเรียนอย่างเด่นชัด
  5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ปรากฏ
45. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
                    (กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมได้แก่ กิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ
                     อันพึงประสงค์  8 ประการตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551 คือรักชาติ ศาสนา    
                     พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอพียง มุ่งมั่นในการทำงาน 
                     รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ)
1 - มีการจัดกิจกรรม
2- นอกจากระดับมาตรฐาน1แล้วยังมีหลักฐานแสดงว่ามีการจัดกิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน  2  แล้ว ยังจัดกิจกรรมเป็นประจำและต่อเนื่อง
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน  3  แล้ว ยังปรากฏผลต่อพฤติกรรมนักเรียนอย่างเด่นชัด
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน  4  แล้ว ยังเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ปรากฏ
46. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
                    (กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  ได้แก่ การบำเพ็ญตนให้เป็น
                      ประโยชน์การปฏิบัติตามกฎหมาย การพัฒนาสาธารณสถาน ฯลฯ)
1 - มีการจัดกิจกรรม
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังมีหลักฐานการจัดกิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังจัดกิจกรรมเป็นประจำและต่อเนื่อง
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังปรากฏผลต่อพฤติกรรมนักเรียนอย่างเด่นชัด
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว  ยังเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ปรากฏ
47. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
1 - มีการจัดกิจกรรม
2 - มีหลักฐานแสดงว่ามีการจัดกิจกรรม
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังจัดกิจกรรมเป็นประจำและต่อเนื่อง
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังปรากฏผลต่อพฤติกรรมนักเรียนอย่างเด่นชัด
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ปรากฏ
48. การยกย่องให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี
1 - มีการยกย่องให้กำลังใจ
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังมีหลักฐานการยกย่องให้กำลังใจเป็นลายลักษณ์อักษร
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกย่องให้กำลังใจเป็นลาย
                             ลักษณ์อักษร
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังเผยแพร่เกียรติประวัติของนักเรียนที่     
                             ประพฤติดีให้ปรากฏ
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน  4  แล้ว ยังมีการบันทึกเกียรติประวัติของนักเรียนไว้เป็น     
                             หลักฐานและเป็นปัจจุบัน
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
49. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                
1 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร
2 -นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังมีแผนงาน / โครงการเป็นลายลักษณ์อักษร
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน  2 แล้ว  ยังมีการดำเนินงานตามแผน
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการประเมินผลการดำเนินงานและนำ
                              ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางาน
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4  แล้ว ยังมีการดำเนินงานการจัดระบบดูแล 
                             ช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
50. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
1 - มีการมอบหมายให้ครูดูแลรับผิดชอบกลุ่มนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้วครูผู้รับผิดชอบยังดำเนินการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ครูยังดำเนินการศึกษานักเรียนครบทุกคน
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้วยังมีเอกสารหลักฐานข้อมูลนักเรียนที่สามารถตรวจสอบได้
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน  4  แล้ว ยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มนักเรียน
51. การคัดกรองนักเรียน
1 - มีเครื่องมือสำหรับใช้ในการคัดกรองนักเรียน
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1  แล้ว ยังมีการประชุมชี้แจงครูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติใน
                             การคัดกรองนักเรียน
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ครูยังดำเนินการคัดกรองนักเรียนตามแนวปฏิบัติ
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีคณะกรรมการร่วมพิจารณาผลการคัดกรองนักเรียน
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังมีการจำแนกนักเรียนอย่างชัดเจนและครอบคลุม
                              ทุกกลุ่ม
52. การดำเนินงานป้องกันการแก้ไขปัญหานักเรียน
1 - มีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังกำหนดแนวทางวิธีการป้องกันและแก้ไข
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2  แล้ว ยังมีหลักฐานการป้องกันและแก้ไขตามวิธีที่กำหนดไว้
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3  แล้ว ยังมีการแก้ปัญหาร่วมกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4  แล้ว  ยังมีการติดตามประเมินผลและนำผลการประเมินไปใช้ 
                             ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการแก้ไขปัญหา

53. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน
  1 - มีข้อมูลนักเรียนที่ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
  2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังมีการกำหนดแผนงาน / โครงการ
  3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2  แล้ว ยังมีการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ
  4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3  แล้ว ยังมีการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว  ยังมีการติดตามประเมินผลและนำผลการ
                              ประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน  
54. การส่งต่อนักเรียน
1 - มีข้อมูลนักเรียนที่ควรได้รับการส่งต่อ
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังมีแนวปฏิบัติในการส่งต่อนักเรียนทั้งภายในและ
                             ภายนอกโรงเรียน
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2  แล้ว ยังมีการส่งต่อนักเรียนตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้วยังมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4  แล้ว ยังมีการติดตามประเมินผลและนำผลการ    
                              ประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน
การดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
55. การดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
1 - มีการชี้แจงเผยแพร่หลักการประชาธิปไตยในโรงเรียน
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังมีการจัดทำแผนงาน /โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ในโรงเรียน
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการเป็นประจำ
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้วยังปรากฏบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัดสามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นได้
การประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน
56. การประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน 

1 - มีการประเมินผลงานกิจการนักเรียนโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน1แล้ว ยังมีการประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน                   
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังมีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ
 4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการวิเคราะห์ผลการประเมินผลงานกิจการนักเรียน
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานกิจการนักเรียน