ผู้บริหาร

นายสุระคติ ทองคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
ศิลป
สุขศึกษา พลศึกษา
การงานอาชีพ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/08/2015
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 272519
Page Views 333869
พรรณางานฝ่ายบริหารทั่วไป
พรรณางานหัวหน้าฝ่าย
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด /เอดส์ และการกระทำที่ผิดกฎหมาย
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานสำนักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
งานบุคคล
การบริหารงานบุคคล
57. การวางแผนอัตรากำลัง
1 - มีการวิเคราะห์อัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้วยังมีการจัดทำแผนอัตรากำลัง( ระยะ 3- 5 ปี)
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังมีการกำหนดวิธีการแก้ปัญหาที่สอดคล้อง
                              กับแผนอัตรากำลัง
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
                              ที่เกี่ยวข้อง
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังมีการประเมินผลการดำเนินการวางแผนอัตรากำลัง
58. การพัฒนาบุคลากร
                      พิจารณาการดำเนินงานของโรงเรียนในเรื่องต่อไปนี้  
(1)  การปฐมนิเทศ/การนิเทศภายใน   (2)  การจัดหาหรือจัดทำเอกสารแนะนำการ    
                        ปฏิบัติงาน (3)  การส่งบุคลากรไปอบรม/ประชุมสัมมนา /ศึกษาเพิ่มเติม/ศึกษาดูงาน  
(4)  การจัดอบรม ประชุมหรือสัมมนาในโรงเรียน
  1 - มีแผนพัฒนาบุคลากร
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังมีการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาบุคลากรอย่างน้อย 
                              3 รายการ
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว บุคลากรยังนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนามาขยายผล
                              ในโรงเรียน
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3  แล้ว ยังมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน  4 แล้ว ยังมีการนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา               
                              บุคลากรอย่างต่อเนื่อง

59. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
1 - มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังมีเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
                             อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
                             ของบุคลากร
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร
60. การบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจ
1 - มีแผนการบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจบุคลากร
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน  1 แล้ว ยังมีการปฏิบัติกิจกรรมตามแผน
            3 - นอกจากระดับมาตรฐาน  2 แล้ว ยังมีการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร
            4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมการบำรุงขวัญ                
                                        และส่งเสริมกำลังใจบุคลากร
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังมีการนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา     
                             กิจกรรมการบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจบุคลากร
การบริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการครูลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา
61. การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครู ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา       
1 - มีการทำทะเบียนประวัติข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้วยังมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะ
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้วทะเบียนประวัติยังถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการเก็บรักษาทะเบียนประวัติอย่างปลอดภัยและ
                              สะดวกแก่การค้นหา
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
                              การดำเนินการ
62. การจัดทำหลักฐานการปฏิบัติราชการ
                     (หลักฐานการปฏิบัติราชการหมายถึงหลักฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการ ใบลา การบันทึก 
                        เวรยามในเวลาและนอกเวลาราชการหรือหลักฐาน  การขออนุญาตต่าง ๆฯลฯ)
1 - มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของบุคลากร
2 - นอกจากระดับมาตรฐาน  1 แล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ
3 - นอกจากระดับมาตรฐาน  2  แล้ว ยังมีการรวบรวมหลักฐานเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน
4 - นอกจากระดับมาตรฐาน  3 แล้ว ยังมีการทำสถิติและนำไปใช้ประโยชน์
5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
                             การดำเนินการ