ผู้บริหาร

นายสุระคติ ทองคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
ศิลป
สุขศึกษา พลศึกษา
การงานอาชีพ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/08/2015
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 272556
Page Views 333906
พรรณางานฝ่ายบริหารทั่วไป
พรรณางานหัวหน้าฝ่าย
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด /เอดส์ และการกระทำที่ผิดกฎหมาย
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานสำนักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
คณะกรรมการประเมินโรงเรียน
คณะกรรมการประเมินโรงเรียน

   คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28

                                                         ที่  64 / 2558

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา                                             

                                              ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2558

---------------------------

               ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตามโครงการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  เพื่อให้โรงเรียนมัธยมศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัดและมีคุณภาพด้านการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (School - Based Management : SBM)          มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตลอดจนส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน  โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน และส่งเสริม สนับสนุนในการนำนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นที่สำคัญสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา

               ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ที่ปรึกษา

นายฤทธา            นันทพันธ์            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28                          

คณะกรรมการ ชุดที่ 1

1.นายภัทธศาสน์   มาสกุล         รอง ผอ.สพม.28                               ประธานกรรมการ

2.นายไสว          ผาสุข           ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง                 รองประธานกรรมการ

3.นายพงษ์อนันต์  ธรรมศิริ         ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่                รองประธานกรรมการ

4.นายเสนอเกียรติ พราวศรี         ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม            กรรมการ

5.นายนริศ     อัมภรัตน์                      ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม                 กรรมการ

6.นายคณาวุฒิ  พรหมทา           ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา                   กรรมการ

7.นายวรนันท์  ขันแข็ง             ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจประชาสรรค์              กรรมการ

8.นางสาวอุบล ขาวสะอาด         ครู  โรงเรียนปรางค์กู่                                  กรรมการ                                   

9.นายสมลักษณ์ พรเกียรติคุณ      ครู  โรงเรียนกันทรารมณ์                              กรรมการ

10.นางสุพรรณี  ใจนวน            ครู  โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา                          กรรมการ

11.นางสาวมัทนา  แย้มใส          ครู  โรงเรียนศรีรัตนวิทยา                             กรรมการ        

12.างาวประสบพร ไชยสาร     ครู  โรงเรียนศรีรัตนวิทยา                             กรรมการ

 

 

                     

13.นางธัมมาภรณ์  จูมสิมมา       ครู  โรงเรียนบึงมะลูวิทยา                             กรรมการ

14.นายพันธ์ศักดิ์  แสวงผล         ครู  โรงเรียนปรางค์กู่                                  กรรมการ

15.นางยุพิน        กองรักษา        ผอ.กลุ่มนิเทศฯสพม.28                     กรรมการและเลขานุการ

16.นางวิมลวรรณ  เปี่ยมจาด        ศึกษานิเทศก์ สพม.28                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่    ประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน  8  โรงเรียน  ดังรายละเอียดตามปฏิทิน               

              ในเรื่องต่อไปนี้ 

              1.มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (งาน)

                   1.1 งานชุมชนและภาคีเครือข่าย   1.2 งานกิจการนักเรียน

                   1.3 งานธุรการ                        1.4 งานบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

                   1.5 งานบุคลากร                      1.6 งานแผนงานและประกันคุณภาพ 

                   1.7 งานการเงินและพัสดุ            1.8 งานวิชาการ

              2.การประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัดสำนักงานเขตพื้นที่     

                 การศึกษามัธยมศึกษา เขต  28 

              3.การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน(School-Based Management : SBM)

              4.การประเมินภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

คณะกรรมการ ชุดที่ 2

1.นายสุธี      ชินชัย                  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ                   ประธานกรรมการ

2.นายวิทยา   เพชรไกร                      ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา                   รองประธานกรรมการ        

3.นายไตรสรณ์  สุวพงษ์            ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์           กรรมการ   

4.นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์           ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ                กรรมการ                                                                        

5.นายสุริยะ  มนิระพงศ์            ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2ฯ           กรรมการ

6.นายโฆษิต  คำไสย์                ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา             กรรมการ

7.นายบรรจบ  ไชยสาร                      ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย                         กรรมการ

8.นางบุณณ์ญาณัฏฐ์  มุขขันธ์       ครู  โรงเรียนกันทรารมณ์                              กรรมการ                                   

9.นางจุรีรัตน์    วรรณวงศ์         ครู  โรงเรียนสตรีสิริเกศ                                กรรมการ

10.นางสมภิรมย์  วรรณา           ครู  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย                        กรรมการ

11.นางรัชนี     นวลศิริ             ครู  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย                        กรรมการ

12.นางสาวขวัญใจ  ภาพันธ์        ครู  โรงเรียนสตรีสิริเกศ                                กรรมการ

13.นางสุนทราภรณ์  ธรรมวิเศษ   ศึกษานิเทศก์ สพม.28                       กรรมการและเลขานุการ

14.นางวิมลพรรณ     กลางมณี     ศึกษานิเทศก์ สพม.28                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                         

มีหน้าที่     ประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน  8  โรงเรียน  โรงเรียนราชประชานุ 

               เคราะห์  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29

               จังหวัดศรีสะเกษ  ดังรายละเอียดตามปฏิทิน ในเรื่องต่อไปนี้ 

               1.มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (งาน)

                   1.1 งานชุมชนและภาคีเครือข่าย   1.2 งานกิจการนักเรียน

                   1.3 งานธุรการ                        1.4 งานบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

                   1.5 งานบุคลากร                     1.6 งานแผนงานและประกันคุณภาพ 

                   1.7 งานการเงินและพัสดุ            1.8 งานวิชาการ

             2.การประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย กลยุทธ์  จุดเน้นและตัวชี้วัดสำนักงานเขตพื้นที่       

                 การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28 

               3.การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน(School-Based Management : SBM)

               4.การประเมินภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

คณะกรรมการ ชุดที่ 3

1.นายประเสริฐ  กษมาพิศาล       รอง ผอ.สพม.28                                          ประธานกรรมการ

2.นายเยี่ยม ธรรมบุตร              ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 

                                                                                                รองประธานกรรมการ                                 

3. นายจำเนียร ราษเจริญ          ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา                     กรรมการ

4.นายวิเชียร  งามแสงทรัพย์       ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม             กรรมการ

5.นายบุญรวม  ผดุงสัตย์            ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม                  กรรมการ                        

6.นายภูมิภัทร  มาลี                ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์                 กรรมการ

7.นายอมร  ฤกษ์ใหญ่               ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา                     กรรมการ

8.นางมณีรัตน์ ปรินายวนิชย์        ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา              กรรมการ

9.นางธนภรณ์  คำสุมาลี            ครู โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์                        กรรมการ

10.นายนิติวัจน์  สุราวุธ            ครู  โรงเรียนขุขันธ์                                     กรรมการ

11.นางเยาวรักษ์ ยลโสภณ         ครู  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย                        กรรมการ

12.นางสาวสุลาลีวัลย์  วรครุธ      ครู  โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม                      กรรมการ

13.นางอิ่มใจ  ฤทธิยงค์             ครู  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม                           กรรมการ   

14.นายศักดิ์นิรุทร สุขประเสริฐ    ศึกษานิเทศก์ สพม.28                                  กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่     ประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 14  โรงเรียน ดังรายละเอียดตามปฏิทิน                

               ในเรื่องต่อไปนี้ 

               1.มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (งาน)

                   1.1 งานชุมชนและภาคีเครือข่าย   1.2 งานกิจการนักเรียน

                    1.3 งานธุรการ                        1.4 งานบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

                   1.5 งานบุคลากร                      1.6 งานแผนงานและประกันคุณภาพ 

                   1.7 งานการเงินและพัสดุ            1.8 งานวิชาการ

             2.การประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย กลยุทธ์  จุดเน้นและตัวชี้วัดสำนักงานเขตพื้นที่     

                 การศึกษามัธยมศึกษา เขต  28 

              3.การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน(School-Based Management : SBM)   

              4.การประเมินภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

                                คณะกรรมการ ชุดที่ 4

1.นายทวีศักดิ์  บุญสร้อย            ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์                           ประธานกรรมการ

2.นายเสน่ห์   แสนจันทร์           ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา

                                                                                                          รองประธานกรรมการ

3.นายบัญชา   ติละกูล                       ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม                กรรมการ

4.นายภูรินท์  สอนพูด              ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร                กรรมการ

5.นายจรัญ  สิทธิรักษ์                        ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยารัชมังคลาภิเษก   กรรมการ

6.นายบุญมี    พุ่มจันทร์                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม                    กรรมการ

7.นางมุจรินทร์  ทองอินทร์          ครู โรงเรียนกำแพง                                             กรรมการ

8.นายสมชัย    สิงห์ชะฎา           ครู โรงเรียนกำแพง                                             กรรมการ

9.นางยิหวา  ผุดผา พิฉินทธารี      ครู โรงเรียนขุขันธ์                                               กรรมการ 

10.างสาวนพวรรณ  โสริยาตร    ครู โรงเรียนขุขันธ์                                               กรรมการ

11.นายดำรงศักดิ์   บุรีรัตน์         ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม                     กรรมการ                                                                     

12.นางพรเพ็ญ  ดอกไม้             ศึกษานิเทศก์ สพม.28                        กรรมการและเลขานุการ

13.นางสาวณฐลมนต์ ทองสุทธิ์     ศึกษานิเทศก์ สพม.28                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ              

มีหน้าที่    ประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน  13  โรงเรียน  ดังรายละเอียดตามปฏิทิ