ผู้บริหาร

นายสุระคติ ทองคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
ศิลป
สุขศึกษา พลศึกษา
การงานอาชีพ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/08/2015
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 272554
Page Views 333904
พรรณางานฝ่ายบริหารทั่วไป
พรรณางานหัวหน้าฝ่าย
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด /เอดส์ และการกระทำที่ผิดกฎหมาย
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานสำนักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 ต.ค. 58 รับการประเมินโรเงรียน
รับการประเมินโรเงรียนสีขาวระดับจังหวัด
สีส้ม กิจการนักเรียน
30 ต.ค. 58 เปิดเรียน 2/2558
โรงเรียนละทายวิทยา เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
ละทายวิทย
10 พ.ย. 58 ถึง 11 พ.ย. 58 ทัศนศึกษานอกสถานที่
12 พ.ย. 58 ประชุมประจำเดือน พ.ย.
13 พ.ย. 58 ประชุมผู้ปกครอง 2/2558
17 ธ.ค. 58 ประชุมประจำเดือน ธันวาคม
ประชุมประจำเดือน ธันวาคม
ห้องการเวก
12 ม.ค. 59 ถึง 13 ม.ค. 59 จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี วันที่ 12-13 มกราคม 2559
โรงเรียนละทายวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี วันที่ 12-13 มกราคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือและค่ายพัฒนาเยาวชน กรมทหาราบที่ 6
ณ ค่ายลูกเสือและค่ายพัฒนาเยาวชน กรมทหาราบที่ 6 พัฒนาผู้เรียน
13 ม.ค. 59 ถึง 14 ม.ค. 59 จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ที่อุบล
18 ม.ค. 59 ถึง 29 ม.ค. 59 ติวโอเน็ต ละทายวิทยา
วิชาการ
06 ก.พ. 59 ถึง 07 ก.พ. 59 สอบโอเน็ต ม.6
สอบโอเน็ต ม.6
วิชาการ
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 สอบโอเน็ต ม.3
สอบโอเน็ต ม.3
วิชาการ
29 ก.พ. 59 คณะกรรมการการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา


โรงเรียนละทายวิทยา
02 มี.ค. 59 ถึง 04 มี.ค. 59 สอบปลายภาค 2/2558
สอบปลายภาค 2/2558
07 มี.ค. 59 ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม. 6
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม. 6
10 มี.ค. 59 ถึง 16 มี.ค. 59 ส่ง ปพ. 5
วิชาการ
17 มี.ค. 59 ประกาศผลสอบ ม.3 ม.6
22 มี.ค. 59 ประกาศผลสอบ ม.1 2 4 5
ประกาศผลสอบ ม.1 2 4 5
09 พ.ค. 59 ถึง 11 พ.ค. 59 การประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2559
การประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2559
อารยา รีสอร์รท โขงเจียม อุบลราชธานี วิชาการ บุคลากร กิจการนักเรียน
01 มิ.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย. 59 ลงทะเบียนหนังสื่อรับ ส่ง
ลงเบียนหนังสือรับ ส่ง ทั่งภายในและภายนอก
งานธุรการ
01 ก.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 59

-ประชุมประจำเดือน

-ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ

-ทำระเบียนเครื่องราชา

-การขอเครื่องราชา

-ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม

-เบิกจ่ายสวัสดิการ เงินเดือน เงินอื่นๆ

-ส่งเงินได้รายแผ่นดิน ดอกเบี้ยอุดหนุนทั่วไป  สพม 28

-ส่งสมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

-จัดเอกสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม

-ส่งรายงานการจัดกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ

-รายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครั่ง ที่2

-สอบ pre onet ม.3 ม.

13 ก.ค. 59 SWOT O-NET ม.3 ม.6
SWOT O-NET ม.3 ม.6
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
15 ก.ค. 59 สวดมนต์ไหว้พระ
สวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดารห์
งานกิจการนักเรียน
15 ก.ค. 59 ถึง 20 ก.ค. 59 แข่งขันกีฬา
แข่งขันกีฬานักเรียน สพม. 28
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
19 ก.ค. 59 ถึง 20 ก.ค. 59 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา
ครูที่ปรึกษาส่งสมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
งานกิจการนักเรียน
20 ก.ค. 59 ถึง 22 ก.ค. 59 สอบกลางภาค
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่1/2559
งานวัดผล
20 ก.ค. 59 ถึง 15 ส.ค. 59 นิเทศงานแต่ละฝ่าย
นิเทศงานแต่ละฝ่าย ครั่งที่2
ฝ่ายบริหาร/งานนิเทศศึกษา
22 ก.ค. 59 รับการประเมิน 5 เก่ง
รับการประเมิน 5 เก่ง จากสหวิทยาเขตกันทรารมย์
ห้องเกียรติยศ
25 ก.ค. 59 รายงานผลนิเทศภายใน
รายงานผลนิเทศภายใน  ครั่งที่ 1
งานนิเทศศึกษา
29 ก.ค. 59 สวดมนต์ไหว้พระ
สวดมนต์ไหว้พระประจำสัดาห์
งานกิจการนักเรียน
01 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 59 ลงทะเบียนหนังสื่อรับ ส่ง
ลงทะเบียนหนังสื่อรับ ส่ง ทั่งภายในและภายนอก
งานธุรการ
01 ส.ค. 59 ถึง 15 ส.ค. 59 ส่งเอกสารการย้าย ครั่งที่2
ส่งเอกสารการย้าย ครั่งที่2
ฝ่ายบริหาร/งานบุคคล
01 ส.ค. 59 ถึง 15 ส.ค. 59 ดำเนินการเบิก-จ่ายเงิน
ดำเนินการเบิก-จ่ายเงินประกันสังคมของลูกจ้างและครูอัตราจ้าง
ทำใบเบิกค่ารักษาพยามบาทและการศึกษาบุตร
ส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ส่งเอกสารประกันสังคมของลูกจ้างและครูอัตราจ้าง
รายงานงบต่อสพม./สตง.
งานการเงิน
01 ส.ค. 59 ถึง 31 ส.ค. 59 ส่งรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน

-ส่งรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน

-เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน

-พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั่งที่2

-ประชุมประจำเดือนสิงหาคม

-เบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เงินเดือน เงินอื่นๆ

-ส่งสมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

-จัดทำสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม

-ส่งรายงานการจัดกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ

-รางงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครั่งที่3

-ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

-สอบ pre onet ม.3 และ ม.6

งานธุรการ
03 ส.ค. 59 ถึง 18 ก.ย. 59 นิเทศการสอนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั่งที่3
นิเทศการสอนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั่งที่3
ฝ่ายบริหาร/งานนิเทศศึกษา
05 ส.ค. 59 สวดมนต์ไหว้พระ
สวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์
งานกิจการนักเรียน
12 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
15 ส.ค. 59 ถึง 18 ส.ค. 59 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
งานห้องสมุด/ทุกกลุ่มสาระเรียนรู้/งานวัดผล
17 ส.ค. 59 ประชุมและรายงานผลนิเทศฝ่าย ครั่งที่2
ประชุมและรายงานผลนิเทศฝ่าย ครั่งที่2
งานนิเทศ/ฝ่ายบริหาร
19 ส.ค. 59 สวดมนต์ไหว้พระ
สวดมนต์ไหว้พระประจำสัดาห์
งานกิจการนักเรียน
26 ส.ค. 59 เบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เบิกจ่ายเงินสวัสดิการ /เงินอื่นๆ
สวดมนต์ไหว้หระประจำสัปดาห์
งานเงิน/งานกิจการนักเรียน
31 ส.ค. 59 ส่งรายงานการเยี่ยมบ้าน
ส่งรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน
01 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 ลงทะเบียนหนังสื่อรับ ส่ง
ลงทะเบียนหนังสื่อรับ ส่ง ทั่งภายในและภายนอก
-โต้ตอบหนังสือราชการ
งานธุรการ
01 ก.ย. 59 ถึง 15 ก.ย. 59 ดำเนินการเบิก-จ่ายเงินประกันสังคมของลูกจ้าง

 -ดำเนินการเบิก-จ่ายเงินประกันสังคมของลูกจ้าง

-ทำใบเบิกค่ารักษาพยาบาทและการศึกษาบุตร

-ส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

-ส่งเอกสารประกันสังคมของลูกจ้างและครูอัตราจ้าง

-รางงานงบต่อสพม/สตง

งานธุรการ
01 ก.ย. 59 ถึง 25 ก.ย. 59 นิเทศงานแต่ละฝ่าย
นิเทศงานแต่ละฝ่าย ครั่ง 3
ฝ่ายบริหาร/งานนิเทศศึกษา
02 ก.ย. 59 สวดมนต์ไหว้พระ
สวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์
งานกิจการนักเรียน
09 ก.ย. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่1/2559
สวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
12 ก.ย. 59 ถึง 16 ก.ย. 59 กิจกรรมแข่งขันทักษะ
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
16 ก.ย. 59 สวดมนต์ไหว้พระ
สวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์
งานกิจการนักเรียน
18 ก.ย. 59 ส่งรายงานนิเทศภายใน ครั่งที่ 3
ส่งรายงานนิเทศภายใน ครั่งที่ 3
สวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์
งานนิเทศศึกษา
19 ก.ย. 59 ถึง 21 ก.ย. 59 ส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ-ยื่นเรื่องขอมีสิทธิ์สอบ
ส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ-ยื่นเรื่องขอมีสิทธิ์สอบ
งานวัดผล
19 ก.ย. 59 ถึง 23 ก.ย. 59 สำรวจรายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 2/2559
สำรวจรายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 2/2559
งานวัดผล
23 ก.ย. 59 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบและยื่นคำร้อง
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบและยื่นคำร้อง
-ประกาศผลนักเรียนเรียนซ่ำ
-สวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์
งานวัดผล
28 ก.ย. 59 ประชุมและรายงานผลนิเทศฝ่าย ครั่งที่3
ประชุมและรายงานผลนิเทศฝ่าย ครั่งที่3
งานนิเทศ/ฝ่ายบริหาร
17 ม.ค. 60 ถึง 27 ม.ค. 60 ติวโอเน็ต ละทายวิทยา
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
08 พ.ค. 60 ปรชุมสัมมนา รับฟังนโยบาย
ประชุมสัมมนา รับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ เวลา 09.00-12.00 น.
รร.กันทรารมณ์